محمدعلی ابطحی در توئیتی نوشت: آقای واعظی گفته ما با هیچ گروهی ائتلاف نکردیم. نه در سال ۹۲ ونه در سال ۹۶.یعنی رای مال خود آقای روحانی بوده و نه به خاطر حمایت اصلاح طلب ها.

به نمک نشناسی کاری ندارم ولی قربان دهنت آقای واعظی. اصلا  همه رای مال خود آقای روحانی بوده. همه افتخارات دولت و رئیسش هم  مال خودتان. قبول؟