جوانفکر با اشاره به دعوت احمدی نژاد از روحانی برای مناظره گفت: امیدوارم سرعت عمل آقای آشنا در موضعگیری علیه دکتر احمدی نژاد، دلیلی بر متزلزل بودن موقعیت کاری او نباشد زیرا اینگونه رفتارها معمولا از سوی کسانی انجام می شود که می خواهند وفاداری خود را به مقام مافوق اثبات کنند.

وی افزود: موضعگیری وی نیز محل بحث است زیرا در مناظرات انتخاباتی سال ۸۸ آقایان موسوی ، کروبی و رضایی برای اثبات خود به نفی دکتر احمدی نژاد می پرداختند و از همه فرصت های تبلیغاتی خود برای تخریب رئیس جمهور وقت و دولت مستقر استفاده می کردند. آن فرصت حداقلی که صدا و سیما در اختیار دکتر احمدی نژاد قرار داد ، برای بیان حقایق در برابر هجوم تبلیغاتی سه نامزد مزبور بود.

جوانفکر اضافه کرد: اینکه آقای آشنا گفته است در همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد نیز پاسخی بسیار عجیب و بی معنی به موافقت دکتر احمدی نژاد با درخواست مردم برای مناظره تلویزیونی با آقای روحانی است.

وی در پایان گفت: اظهارات آقای آشنا به روشنی از ترس و نگرانی عمیق ایشان از برگزاری یک مناظره تلویزیونی میان دو رئیس جمهور فعلی و قبلی و بیان حقایق در رسانه ملی حکایت می کند.