اخیرا برخی از ناآگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توام با تحریف و خلاف گویی بود.

آیت الله مکارم شیرازی در توضیح مطلب گفته است: اصل مطلب چنین بوده که از ما سئوال کرده بودند:

«اگر دختری به هر دلیل بکارت خود را از دست داده باشد و آگاه شدن اقوام جان او را به خطر اندازد و ممکن باشد که منتهی به خونریزی شود، آیا اجازه ترمیم به او می دهید؟

ما در جواب گفته ایم: اگر کار به اینجا برسد از باب ضرورت و برای حفظ جان مسلمان ترمیم جایز است.»

پیش از این برخی رسانه ها نوشته بودند: پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره ترمیم بکارت: برای حفظ آبروی دختر می تواند بدون سر و صدا نزد طبیبی برود تا آن را ترمیم کند.