چلوکباب کوبیده با گوشت آهو و چلوکباب برگ با گوشت گوزن،چند؟