بد نیست بدانید که هر قطعه ابر کوچک حدود 550 تن وزن دارد، یعنی تقریبا معادل وزن 100 راس فیل بالغ. اما دلیل آنکه اغلب ابرها سقوط نمی کنند این است که ذرات تشکیل‌دهنده آن به هم متصل نیستند. بین هر دو ذره فاصله بزرگی حدود یک میلی‌متر فاصله وجود دارد. این یک میلی‌متر چیزی حدود 100 برابر قطر ذرات است و در عمل می‌بینیم بسیاری از این ذرات در جریان حرکت توده ابر حتی به هم نزدیک هم نمی‌شوند و برخوردی با هم ندارند. در واقع به صورت طبیعی جرم کل ابر بسیار عظیم است، اما جرم تک‌تک ذرات سازنده آن بسیار پایین و ناچیز است.