در نشست عصر سه شنبه این مجمع، نماینده مصر که کشورش عهده دار ریاست دوره ای این گروه است، پیش نویس قطعنامه ای را برای عضویت فلسطین در گروه ۷۷ ارائه داد.

پس از آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی در مخالفت با این پیشنهاد سخن گفتند و پس از آن، رای گیری انجام شد.
بر این اساس ۱۴۶ کشور با عضویت فلسطین در گروه ۷۷ موافقت کردند و تنها سه رای مخالف که شامل آمریکا، رژیم صهیونیستی و استرالیا بود به نمایش در آمد.
در این رای گیری، 15 نماینده هم رای ممتنع دادند.