وی  در جلسه نقد و بررسی کتاب «روایتی از زندگی و زمانه سید محمد حسینی بهشتی» در مشهد اظهار کرد: اما در زمان خود دکتر بهشتی که ریاست دیوان عالی کشور و قوه قضاییه را بر عهده داشتند، خانم‌هایی در کاخ دادگستری بدون حجاب بودند، پدر در خصوص حجاب بسیار توصیه داشت و طرفدار آن بود، ایشان حجاب را بیشتر از یک بحث اجتماعی می دید تا حکومتی. 

اگر بپرسیم آیا ایشان طرفدار حجاب داشتن بانوان بودند، باید گفته بله طرفدار حجاب بودند اما این که بخواهند اجبار شود، خیر. حتی در مرکز اسلامی هامبورگ هم برای خانم های ایرانی که می آمدند و در برنامه ها شرکت می کردند، روسری‌هایی دم در گذاشته بودند که اگر کسی دوست دارد سر بکند.