شهید سرهنگ امید فرخی زنگنه ، شهید علی کمایی و شهید حاج حسین منجزی در  رژه اهواز