مرضیه عشقی، کاپیتان تیم ملی کبدی بانوان به دلیل پاره‌گی رباط صلیبی و مینیسک پای راست تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دکتر رضا توکلی، پزشک معالج این بازیکن کبدی گفت: این ملی پوش از ناحیه رباط صلیبی و مینیسک پای راست دچار آسیب دیدگی شده بود که تحت عمل جراحی قرار گرفت.

او در پایان درباره زمان بازگشت این بازیکن به ورزش قهرمانی افزود: این بازیکن پس از شش‌ماه به تدریج می‌تواند به دنیای قهرمانی بازگردد.

کاپیتان تیم ملی کبدی بانوان