حسینی معاون هنری وزارت ارشاد با حضور در ساختمان تئاتر شهر به خبرنگار ایلنا گفت: طبق اقدامات انجام شده سعید اسدی (مدیر تئاتر شهر) و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای یک شب نیمه تابستان که پیش ازین دستگیر شده بودند؛ آزاد شدند.