کارلوس کی روش مهمان برنامه نود بود و فردوسی پور درباره خداحافظی سردار آزمون از تیم ملی پرسید. کی روش در این مورد گفت:« سردار پیش از این اقدام با من صحبت کرد و در جریان تمام این اتفاقات بودم. خداحافظی سردار را با خداحافظی رحمتی و عقیلی نمی توان مقایسه کرد. رحمتی و عقیلی در آن برهه تیم را تنها گذاشتند اما اتفاقاتی برای سردار رخ داد که من از جزییات آن اطلاع دارم. تیم ملی تیم مسلمانان یا تیم ارمنی ها، تیم شمال یا جنوب نیست. تیم همه مردم ایران است و همه مردم با هر دین و مذهب و قومیتی در تیم ملی سهیم هستند. سردار دچار اشتباه شد و من با دعوت کردنش نمیخواهم اجازه دهم او اشتباهش را تکرار کند.»