سازمان توسعه تجارت ایران، بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور رئیس جمهور، به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج به تاریخ ۹۷.۶.۳۱ موکول شد. 

کلیه واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا تاریخ ۳۱ شهریور از گمرکات کشور خواهند بود.