این فرد مزاحم که در مکان های خلوت بعد از مزاحمت برای زنان و دختران از کار خود فیلمبرداری می کرد که با پیگیری های دادسرای ارشاد شناسایی و دستگیر شد.

گفتنی است گویا این فرد فیلم های خود را نیز در فضای مجازی منتشر می کرده است.