زهرا سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی افزود: براساس انتخابات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی، محمد حسن‌نژاد، معصومه آقاپور،محمود بهمنی و احمد انارکی محمدی به عنوان کاندیداهای عضویت در شورای اقتصاد از سوی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

به گفته سعیدی همچنین براساس انتخابات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس سید فرید موسوی و انارکی محمدی به عنوان کاندیداهای عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: همچنین الیاس حضرتی و حسین زاده بحرینی به عنوان کاندیداهای کمیسیون اقتصادی جهت عضوی در شورای پول و اعتبار به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

وی ادامه داد: براساس انتخابات کمیسیون اقتصادی قرجه طیار، علی اکبر کریمی، موسوی لارگانی و سید کاظم دلخوش به عنوان کاندیداهای عضویت در شورای عالی اصناف کشور و اسماعیلی، موسوی لارگانی، عامر کعبی و کبیری به عنوان کاندیداهای عضویت در شورای عالی بیمه به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

به گفته وی، براساس انتخابات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس عین‌الله شریف پور گ و انارکی محمدی به عنوان کاندیداهای عضویت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صحن علنی مجلس معرفی شدند.