سیامک انصاری، علیرضا عصار، مهران مدیری و شاهکار بینش پژوه ۱۴ سال قبل