سید سلمان سامانی افزود: در این جلسه رویکردهای حاکم بر این لایحه و تغییراتی که در صورت تصویب آن در نظام انتخاباتی کشور ایجاد خواهد شد تشریح و اعضاء نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

در این لایحه تمامی نواقصی که در قوانین مربوط به انتخابات وجود داشت رفع شده و تمامی مراحل برگزاری انتخابات از جمله اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

از جمله موارد پیش بینی شده در این لایحه الزام کاندیداها به افتتاح حساب انتخاباتی و معرفی نماینده مالی برای ارائه گزارش مالی انتخاباتی است.

در لایحه جامع انتخابات تفاوت‌های اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها به حداقل رسیده که موجب تسهیل فرآیند اجرای هر چه بهتر انتخابات خواهد شد.