مهدی ناصری دولت‌آبادی در این باره گفت: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی آغاز شده است و تغییرات حاصله از ابتدای سال جاری با حقوق تیر ماه قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، قراردادهای افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی اعم از قرارداد معین و مشاغل کارگری نیز صادر شده است.