چینی‌ها در مدت ۶ ماه بیابان بی آب و علف را به جنگل تبدیل می‌کنند. آنها ماده‌ای را با ماسه‌ی بیابان مخلوط میکنند. آن ماده قادر است ماسه‌های بیابان را به خاک قابل کشت تبدیل کند.