فوران کوهی در مجمع‌الجزایر هاوایی به جاری شد مواد مذاب در خیابان‌های شهر منجر شد.

این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و فقط یکی از افرادی که در نزدیکی کوه ساکن بود، مجروح شد.