مهدی نظری از سال ۸۸ تا کنون تعداد زیادی درخت در مناطق مختلف کاشته است. همت این شهروند ایلامی برای کاشت درخت باعث شده است تا به «مرد درختی» معروف شود.