اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با انتشار پیامی در حساب رسمی توئیتر خود نسبت به اغتشاشات اخیر نوشت: دولت, قدرت لازم در انعطاف و اصلاح پذیری و پیش برد خواسته های مردم را دارد. اما به اتکای ملت که به قدرت و پشتیبانی آن باور دارد؛ دربرابر هر تهدیدی علیه دموکراسی و اصلاح و در مقابل هر تخریب و ارعابی مقتدارانه می ایستد.