در این جلسه به پرونده مدیرمسوول روزنامه شرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت مسوول سابق بنیاد شهید رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسوول این روزنامه را به اتفاق آرا مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

همچنین در این جلسه به پرونده روزنامه قانون به اتهامات درج و انتشار مطالبی که به نظام لطمه می‌زند، فعالیت تبلیغی علیه نظام و درج مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی‌العموم و یک شاکی دیگر رسیدگی شد که در مورد اتهامات درج و انتشار مطالبی که به نظام لطمه می‌زند و فعالیت تبلیغی علیه نظام با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد و در مورد اتهام درج مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

همچنین هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسوول این روزنامه را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.