در این دیدار دو طرف حمایت از روند دموکراسی در عراق، پرونده انتخابات و ضرورت تسریع تشکیل دولت متحد ملی بدون مداخله خارجی‌ها را مورد بررسی قرار دادند؛ دولتی که درخواست‌های ملت عراق را درباره برقراری ثبات و امنیت، ارائه خدمات، ایجاد زندگی شرافتمندانه و پایان دادن به درد و رنج ملت برآورده کند. دولت عراق با رهبری حیدرالعبادی، نخست‌وزیر این کشور پس از پایان دوره قانونی پارلمان اداره امور کشور را برعهده گرفته است و دولت در انتظار نتیجه اقدام کمیسیون انتخابات درخصوص بازشماری دستی آرای حدود ۱۸۰۰ حوزه انتخاباتی است که به دلیل وجود تقلب علیه این مراکز شکایت شده بود. انتظار می‌رود، کمیسیون انتخابات بازشماری دستی آرا را از روز سه‌شنبه اجرا کند. پارلمان کنونی عراق پایان دوره قانونی فعالیتش را طی جلسه شنبه خود اعلام کرد.