در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با هدف بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های موجود در سراسر کشور و در راستای کاهش وابستگی ارزی و بومی‌سازی دانش تولید قطعات و سیستم‌‌‌‌های خودرویی، به طراحی و راه‌اندازی سامانه فراخوان ساخت داخل در درگاه اینترنتی خود اقدام کرده است. در این راستا، ساپکو از همه شرکت‌های فعال در زمینه قطعات و سیستم‌های خودرویی به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین سرمایه‌گذاران در این حوزه دعوت کرده برای مشارکت در فراخوان و ثبت درخواست همکاری، به بخش فراخوان در نشانی اینترنتی www.sapco.com مراجعه کنند.