اختلاف شاه را با مصدق قبول نداشتیم

با توجه به ماجرای ۲۵ مرداد سال‌ها، بعد که شما و دوستان دیگرتان مسوولیت‌های اجرایی برعهده گرفتید به این فکر می‌کردید که این شاه، آدم ایستادن در روزهای سخت نیست؟

نه به خاطر اینکه ما درست شاه را نمی‌شناختیم، در مورد این حتما صحبت خواهیم کرد. در آن موقع یک مرد جوانی بود که شاه بود و اختلاف او را هم با مصدق قبول نداشتیم؛ یعنی اعتقاد داشتیم مصدق باید رهبری کند، ولی نظر خاصی راجع به او [شاه] نداشتیم.