مقابل آمریکا متواضع بود

به هر حال شاه نسبت به موفقیت و محبوبیت دیگران حسود بود.

 خب آدم می‌تواند حسود باشد، ولی آیا در این حد که منکر ملیت خودش بشود؟ به هر حال زاهدی یک ایرانی بود حالا خوب یا بد یک ایرانی بود. مردم ایران بودند دیگر. مردم سوئیس که نبودند.

زاهدی رقیب بود.

کاری ندارم شما می‌توانید حساب او را به عنوان رقیب جدا نگه دارید، ولی این رفتار تعجب‌آور است که در تمام صحبت‌ها جلوی ایرانی‌ها که می‌آیید یک قیافه‌ عجیب برای خودتان بگیرید و برعکس جلوی آمریکایی‌ها خیلی متواضع باشید مثلا؛ خب این صحیح نبود.