28مرداد پدیده داخلی بود!

به هرحال شوروی بود و می‌خواست تا همین چندسال قبلش آذربایجان را از ایران جدا کند‌.

بله عینا، بنابراین در آن دوره این را می‌دیدند‌. البته ممکن است بخواهید راجع به این بعدا حرف بزنیم، ولی چون داریم صحبت زمان مصدق و زاهدی را می‌کنیم، می‌شود توضیحاتی داد‌. خب راستش را بخواهید ۲۸مرداد یک پدیده داخلی بود یعنی نارضایتی طبقه متوسط آن روز ایران‌. توی روستاها کاری به این کارها نداشتند‌. طبقه متوسط بسیاری از بازاری‌ها، بسیاری‌شان هرچند فقط چندتایی‌شان پای حرف خودشان ایستاده بودند و البته ارتش، اینها واقعا احساس می‌کردند دیگر کار از دست در رفته‌. سپهبد زاهدی در این شرایط این نیروها را بسیج کرد و آورد جلو‌. آمریکایی‌ها هم نقشی که داشتند بیشتر این بود که در واقع به زاهدی و همراهانش بفهمانند ما هم این کارهایی را که می‌خواهی بکنی قبول داریم‌.