داریوش همایون دوست دوره کودکی عالیخانی

آقای دکتر، کمی برگردیم به عقب، به دوران کودکی و نوجوانی‌تان. می‌شود از هم سن و سال‌هایتان که در آن دوران شما رویشان تاثیر داشتید یا آنها روی شما تاثیر داشتند، افرادی را نام ببرید؟

در دوران ابتدایی که فرد خاصی نبود، برای اینکه تصدیق شش ابتدایی‌ام را در تاکستان گرفتم. سال اول {دبیرستان را} هم قزوین بودیم و بعد آمدیم تهران. سال اول هنوز جنگ نشده بود. وقتی تهران بودم، دوستانی داشتم که بعد هم این دوستی ادامه پیدا کرد؛ مثل محسن پزشک‌پور که بعد همچنان معتقد بود که پان ایرانیست باقی مانده. الان در ایران است و متاسفانه خبردار شده‌ام فلج شده و گویا حتی نمی‌تواند حرف بزند. دیگری داریوش همایون [بود] او را دقیقا از سال ۱۳۲۱ می‌شناسم. اول حزب‌بازی با هم می‌کردیم و بعد در مدرسه البرز، او یک سال پایین‌تر از من بود. خداداد فرمانفرمائیان هم بود که مدتی رفت بیروت و از آنجا هم رفت آمریکا. من دیگر او را ندیدم تا آن موقعی که از فرانسه برگشتم ایران و او هم از آمریکا برگشت. اینها دوستان دوره کودکی من بودند که ما تقریبا تمام مدت با هم بودیم.