همچنین کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیات‌رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد. در ماده ۳ نیز مقرر شد که در جلسه علنی گزارش هرکمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزرای مربوط استماع ‌شود و سپس حسب مورد رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود صحبت کند. براساس ماده ۴ نیز پس از ارائه گزارش هر کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رای‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تایید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۵۰ امضا

خبر دیگر آنکه علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس از تقدیم طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد به هیات‌رئیسه مجلس با ۵۰ امضا خبر داد.