گفته‌های بازار: در حالی که پتروشیمی اصفهان هنوز تعدیلی در پیش‌بینی سود خود نداشته است، اما طرفداران این سهم هنوز به تعدیلEPS شرکت مزبور اعتقاد دارند. این دسته از سهامداران معتقدند: به دلیل افزایش قیمت آروماتیک‌ها از جمله پارازایلین که بهای این محصول از تنی ۱۰۰۰دلار به ۱۴۰۰دلار رسیده،‌ عدم تعدیل مثبت EPS شرکت غیر منطقی است و سودآوری حاصل از فروش محصولات مزبور در تعدیل EPS شرکت حتی بالاتر از ۱۶۰۰ریال نیز موثر است. همچنین گفته می‌شود، بورس به زودی مجوز افزایش سرمایه ۵۰درصدی پتروشیمی اصفهان را صادر می‌کند.

شنیده‌های ما: با اینکه شواهد و قرائن از افزایش بهای جهانی محصولات فوق حکایت دارند، ولی هنوز در مورد تعدیل مثبت EPS پتروشیمی اصفهان هیچ چیزی مشخص نیست و در اطلاعیه‌‌های شرکت نشانه‌ای از تعدیل EPS دیده نمی‌شود. اگر قرار باشد تعدیلی در EPS شرکت رخ دهد، بعد از گزارش ۶ ماه خواهد بود. مجوز افزایش سرمایه شرکت هم هنوز صادر نشده و مشخص هم نیست که کی این مجوز صادر می‌شود. این افزایش سرمایه برای طرح فنول استون پتروشیمی اصفهان است و بسیار سودآور خواهد بود.

تکذیب تعدیل صوفیان

گفته‌های بازار: در تالار شیشه‌ای شنیده می‌شود، سیمان صوفیان با توجه به فروش سهام پرتفوی خود از جمله عرضه دو ماه پیش سهام پتروشیمی آبادان با هدف تامین سرمایه طرح توسعه شرکت، با احتمال تعدیل EPS و رشد سودآوری از محل طرح توسعه مواجه است.

شنیده‌های ما: با همه این تفاسیر شرکت، برنامه‌ای برای تعدیل EPS خود ندارد.