فارس- در جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ با پیشنهادهای هیات واگذاری درخصوص، دو ماده از قانون اصل ۴۴ که مربوط به نحوه واگذاری سهام ترجیحی است، موافقت شد.

براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در ۴ خرداد ماه جاری برگزار شد، بر اساس پیشنهاد هیات واگذاری و به استناد بند ۴ ماده ۴۲ این قانون، با اصلاح دو ماده از این قانون که مربوط به نحوه واگذاری سهام ترجیحی است، موافقت شد. با توجه به موافقت این شورا تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصل ۴۴، اصلاح و مقرر شد تا افراد واجد شرایط شاغل در آن دسته از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر که بیش از پنجاه درصد ۵۰ سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری است، در صورت تقاضا می‌توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند، نحوه واگذاری سهام ترجیحی مربوط به شرکت‌های ادغام شده یا تحصیل شده و معاملات همزمان (بنگاه‌های تولید آب و برق و بنگاه‌های بهره‌بردار) با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری است.

همچنین پس از موافقت در اصلاح ماده ۷ ، هر یک از افراد واجد شرایط و داوطلب خرید مکلفند ثمن معامله را تماما به صورت اقساط حداکثر طی مدت ده سال بدون احتساب سود فروش اقساطی تایید کنند.

دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان تاییدیه بخشی از بدهی خریداران مشمول این آیین‌نامه تامین می‌شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذار شده معادل بدهی کارکنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزایای آنان که کسر و به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند.

این موضوع با موافقت کارکنان و با تعهد شرکت ذی‌ربط در قراردادهای واگذاری سهام ترجیحی درج و به تایید شرکت مورد نظر می‌رسد.