سلسله مطالبی که در این ستون عرضه می‌شود،‌ مجموعه‌ای از اطلاعات عمومی بیمه‌های بازرگانی است که از جلد اول کتاب دانستنی‌های بیمه تالیف آقای علی‌اعظم محمد بیگی برگزیده شده است. تشدید خطر، کاهش خطر

اصطلاح مشابه: تغییر خطر

افزایش خطری که پس از شروع بیمه حادث شود، تشدید خطر نام دارد. تشدید خطر ممکن است ناشی از عوامل خارج از اختیار بیمه‌گذار باشد (مانند شروع فعالیت پمپ‌بنزین در مجاورت ساختمان بیمه‌شده)، یا به علت عمل او پدید آید ( مانند ذخیره‌کردن مواد قابل اشتعال در ساختمان)

هرگاه خطر تحت پوشش در بیمه‌نامه تشدید شود یا وضعیت موضوع بیمه چنان تغییر کند که بیمه‌گر، در صورت وجود این وضعیت در زمان انعقاد قرارداد، مایل به فروش بیمه موردنظر نبود بیمه‌گذار باید سریعا آن را به بیمه‌گر اعلام کند.

در مدت بیمه، گاهی احتمال کاهش خطر وجود دارد (مانند توقف فعالیت پمپ‌بنزین در مجاورت ساختمان بیمه‌شده). در این صورت، بیمه‌گذار پس از اعلام کاهش خطر به بیمه‌گر، حق درخواست تخفیف در نرخ حق بیمه را دارد.

اگر در مدت بیمه تغییراتی در وضعیت موضوع بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه‌گذار موظف است، بدون تاخیر، این تغییرات را به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر، بیمه‌گر حق دارد حق بیمه اضافی متناسب را برای باقیمانده مدت بیمه مطالبه کند یا قرارداد بیمه را ظرف ده‌روز از تاریخ اعلام بیمه‌گذار، فسخ کند.

در صورت وقوع خطر تحت پوشش اگر معلوم شود در حین اجرای قرارداد، بیمه‌گذار عوامل تشدید خطر را می‌دانسته و اعلام نکرده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به اندازه نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه خطر تشدید شده بپردازد (شرط تشدید خطر در بیمه‌نامه آتش‌سوزی).

اگر در مدت بیمه، در شغل یا فعالیت‌های دیگر شخص بیمه‌شده تغییر رخ دهد، او یا بیمه‌گذار، موظف است این تغییرات را حداکثر ظرف ده‌روز به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت تغییر خطر، بیمه‌گر حق بیمه متناسب با خطر را برای باقیمانده مدت بیمه پیشنهاد می‌کند و اگر طرفین نتوانند در مقدار حق بیمه تعدیل شده توافق کنند هر طرف، حداکثر ظرف ده‌روز می‌‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند (شرط تشدید خطر در بیمه‌نامه حوادث).