این اقتصاددانان مخالف سیاست‌های ارزی جدید دولت هستند و ایجاد بازار ثانویه ارز را راهکار مناسبی برای دوره فعلی نمی‌دانند. منتقدان بسته ارزی جدید، دخالت دولت در بازار ارز، اختلاف قیمت ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد و همچنین ضربه به تولید را علل اصلی مخالفت با بسته ارزی معرفی کرده‌اند. در مقابل این طیف، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان، بازار ارز ثانویه را راهکاری برای برون‌رفت از شرایط کنونی و سیاست‌های جدید ارزی را نسبتا ثبات‌ساز می‌دانند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سیاست‌های جدید ارزی دولت و بسته دوم پیشنهادی پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی