مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: بیشترین میزان خرید به ترتیب مربوط به استان خوزستان با یک‌میلیون و ۶۱۱‌هزار تن، گلستان با ۹۵۳‌هزار تن، فارس ۵۳۳‌هزار تن و ایلام ۲۹۵‌هزار‌تن است. وی افزود: میزان خرید تضمینی مشابه سال‌گذشته در همین مدت زمان ۴میلیون‌و ۵۶۷‌‌هزار تن است. به گفته سهرابی، میزان افزایش خرید در مقایسه با سال‌گذشته ۲۰۳‌هزار‌تن معادل ۴.۵درصد رشد داشته‌است. وی گفت: میزان خرید مشابه در سال‌زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به میزان ۳میلیون و ۲۴۳‌هزار‌تن و میزان افزایش خرید معادل یک‌میلیون و ۵۲۹‌هزار‌تن و معادل ۴۷‌درصد رشد داشته‌است. وی یادآورشد: میزان خرید مشابه در سال‌زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به میزان ۲میلیون و ۷۳۸‌هزار ‌تن و میزان افزایش ۲میلیون و ۳۳‌هزار‌تن و معادل ۷۴‌درصد رشد داشته‌است.

مجری طرح گندم، اقدامات فنی و اجرایی راهبرد‌های جدید وزارت جهادکشاورزی برای حداکثر‌سازی تولید با حفظ منابع پایه و بستر‌های تولید را از عوامل تاثیرگذار در رشد تولید گندم در سال‌جاری عنوان کرد. وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر جهادکشاورزی اقدامات راهبردی وزارت جهادکشاورزی را حداکثر‌سازی تولید با حفظ منابع پایه و بسترهای تولید را از راهبرد‌های وزارت جهادکشاورزی در مدیریت و راهبری بخش کشاورزی دانست و گفت: با اتخاذ این راهبرد تولید در بخش کشاورزی تا جایی‌که علم، دانش و فناوری‌های روز تعیین کنند، مجاز است. وی اضافه کرد: براین اساس به‌جای تعیین سطح کلی تولید، تولید مجاز در سطح خرد و مزرعه مدنظر است و میزان آن می‌تواند حاصل جمع تولیدات سطح خرد مجاز شده باشد.