به گزارش مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر با بیان اینکه سال‌گذشته مصرف برق در بخش صنعت کشور ٦‌درصد نسبت به سال‌١٤٠١ افزایش یافت که این شاخص برای صنایع بزرگ ١٤‌درصد بود، تاکید کرد: بر اساس برنامه‌‌‌‌‌ریزی انجام‌شده در دوره اوج تابستان بیش از٩٠‌درصد از مشترکان صنعتی که کارگاه‌های صنعتی و واحدهای صنفی – صنعتی را تشکیل می‌دهند، مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نخواهند شد و در شهرک‌های صنعتی هم ٦ روز در هفته بدون محدودیت تولید می‌کنند و دوره اجرا به جابه‌‌‌‌‌جایی با یک روز تعطیل یا جمعه در هفته کاهش ‌یافته‌است. مدیرعامل شرکت توانیر همچنین گفت: برای صنایع بزرگ هم برنامه‌‌‌‌‌ریزی بر اساس زنجیره تولید با هماهنگی همکاران وزارت صمت به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که در ساعات اوج، مصرف حداقلی را خواهند داشت و مصرف‌شان را به ساعات کم باری منتقل می‌کنند.