صدور ۸۰میلیون بیمه‌نامه در سال گذشته

صدور نزدیک به ۸۰ میلیون بیمه‌نامه

تعداد بیمه‌نامه صادرشده در سال۱۴۰۲ تعداد ۷۹.۸میلیون فقره بوده که در قیاس با مدت مشابه آن در سال قبل، ۷.۴درصد رشد داشته است.

تعداد خسارات پرداختی در سال۱۴۰۲ چقدر است؟

تعداد خسارات پرداختی بیمه در این گزارش ۷۴.۳میلیون فقره ذکر شده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل خود ۶.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین، میزان نسبت خسارت بازار با ۰.۹واحد افزایش در مقایسه با سال قبل به ۵۸.۴درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (خسارت)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

نسبت خسارات کدام رشته‌های بیمه بیشتر است؟

بر اساس این گزارش، رشته درمان با ۷۳.۸درصد، رشته بدنه اتومبیل با ۷۳.۵درصد و رشته بیمه شخص ثالث-مازاد با ۷۰.۴درصد، بالاترین سهم نسبت خسارت رشته‌های بیمه را در بازار بیمه در قیاس با میانگین نسبت خسارت این بازار (۵۸.۴) به خود اختصاص داده‌اند.