واردات نفت هند از روسیه افزایش و از عربستان کاهش یافت