سرمایه انسانی، ستون پیشرفت کشور در فضای مجازی است

 آقامیری با اشاره به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی فضای مجازی در بخش دولتی تصریح کرد: «تحول دیجیتال در دو حوزه سازمانی و بخشی باید در کشور پیاده‌سازی شود که این می‌تواند با تسهیل ارائه خدمات و شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها، فرصت‌ها و آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی را به همراه داشته باشد.» دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر نقش جدید مردم در رسانه‌های عصر فضای مجازی افزود: «با توجه به تفاوت شیوه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی به دلیل تفاوت قالب‌ها و درآمیختگی قالب و محتوا، ما شاهد بازیگران با کارکردهای متنوع به‌صورت پراکنده و مردمی هستیم، بنابراین در صورتی که این موضوع در کشور به درستی تبیین و برنامه‌ریزی شود می‌توانیم تحول جدی در حوزه نرم‌افزارهای فرهنگی داشته باشیم.» رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تغییر نقش مردم در عصر فضای مجازی از پذیرنده خدمت و مصرف‌کننده محتوا به ارائه‌دهنده خدمت و تولید‌کننده محتوا، مردم را بازیگران اصلی در حکمرانی فضای مجازی دانست و در خصوص نقش حاکمیت افزود: «طراحی سکوهای بومی بر مبنای ارزش‌های اسلامی و ایرانی از اولویت‌های ماست و برهمین اساس باید در حوزه سرویس و خدمات مبانی فکری حکمرانی کشور در قالب‌ها تبلور پیدا کند.»

آقامیری با اشاره به اینکه حکمرانی سکوها سیاست جهانی تمامی دولت‌هاست، اظهار کرد: «هر چقدر بتوانیم آموزش و سواد عمومی فضای مجازی را ارتقا داده و ابزارهای مورد نیاز در این حوزه را طراحی و تولید کنیم، امکان ارائه خدمات و محتوا توسط خود مردم را فراهم آورده‌ایم و حاکمیت باید مبانی فکری و ارزش‌های انقلاب اسلامی را در توسعه قالب‌ها و سکوهای بومی دنبال کند.» وی نقش حکومت در حکمرانی فضای مجازی را زمینه‌سازی و تسهیل‌گری برای کنش‌های مردمی دانست و گفت: «حکمرانی باید شامل نقش فرهنگ‌سازی، آموزش و ارائه زیرساخت مناسب باشد و تولید محتوا یک کنش مردمی است، بنابراین باید هر استان براساس ظرفیت، نقاط قوت، ویژگی‌ها و فرهنگ بومی خود نهضت تولید محتوا ایجاد کند.» آقامیری با اشاره به موضوعات کلانی که در شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است نقش شورای فضای مجازی استان‌ها را برنامه‌ریزی بومی و محلی بر مبنای سیاست‌های ملی دانست که باید در شوراهای استانی متناسب با ظرفیت‌های استان، برنامه‌ریزی و اجرا شود.