این آمار در مقایسه با پایان سال ۹۵ از ثبت نزدیک به ١٠٠هزار پسوند جدید اینترنتی در یک سال حکایت دارد چراکه در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۸۷۱هزار دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده بود. برمبنای این آمار، پسوند «ir» همچنان در صدر دامنه‌های ثبت‌شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است. آخرین وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که هم‌اکنون تعداد ٩٥٩هزار و ٢٨٩دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می‌شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت‌شده co.ir بالغ بر ۴۰٣۵دامنه، شمار دامنه‌های ثبت‌شده با پسوند فارسی ایران ۱۹۰۷دامنه و شمار دامنه‌های ثبت‌شده با پسوند ac.ir حدود ١٤٠٦دامنه فعال اعلام شده است. این درحالی است که تعداد دامنه‌های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ٢٥٥ دامنه است. در همین حال تعداد دامنه‌های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ٢٩٣دامنه، با پسوند org.ir بالغ بر ٣٠٩ و id.ir بالغ بر ٤٦٠دامنه برآورد می‌شود. تاکنون ٣٥دامنه نیز با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ٩٦٧ هزار و ٩٨٩ دامنه در پایگاه ثبت دامنه‌های اینترنتی در ایران ثبت شده و فعال است.