با بحران‌های به‌وجود آمده در نظام سرمایه‌داری، اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک مورد نقد جدی قرار گرفت و عده‌ای به منظـور سـامان‌دهـی امـور اقتصـادی و اجتمـاعی خواهان گسترده شدن نقش دولت شـدند. از ایـن‌رو لیبرالیسـم تجدیـدنظرطلب کـه خواهان دخالت بیشتر دولت در جامعه بود، جایگزین رویکرد قبل شد. اما بار دیگـر و به‌دنبال بحران‌های تازه‌تر شکل دیگری از سیاسـت‌ها بـا نـام نئولیبرالیسـم ظهور کرد که طرفـدار یـک دولـت کوچـک بـود کـه بتوانـد تمـام شـهروندان را نمایندگی کند.

از کتاب «نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسـی» نوشته حسین بشیریه (۱۳۷۷)

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند