صالحیار دو بار سردبیر روزنامه اطلاعات بود و تیراژ این روزنامه را به مرز یک میلیون نزدیک ساخته بود. وی همچنین موسس خبرگزاری رادیو تلویزیون (واحد مرکزی خبر)، نخستین سردبیر روزنامه آیندگان، موسس نخستین خبرگزاری غیردولتی ایران (پرس ای‌جنت) و از موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان بود. صالحیار در دوران فعالیت در روزنامه اطلاعات، به ادامه تحصیل پرداخت و از دانشگاه تهران، دکترای حقوق و علوم سیاسی گرفت. کتاب‌های غلامحسین صالحیار عبارتند از: چهره مطبوعات معاصر (تالیف)؛ ترجمه جنگ جهانی در ایران (سر کلارمونت اسکرین)؛ طاعون قرن (ترجمه)؛ ترجمه زندگی خصوصی استالین (جک فیش من، جن برنارد موتن)؛ ترجمه زندگی من (چارلی چاپلین)؛ ترجمه نفت، قدرت، اصول: ملی شدن نفت ایران و پیامدهای آن (مصطفی علم)؛ کسوف، آخرین روزهای سیا دخالت مستقیم آمریکا به نفع عراق در جنگ با ایران (ماکس‌پری)؛ تاریخ جهانی نفت (دانیل برگین).