ماهواره اسپوتنیک-۲ دومین سفینه فضا پیمای شوروی بود که در مدار زمین قرار گرفته بود و در ارتفاع ۹۳۷ مایلی، هر یک ساعت و ۴۲ دقیقه یکبار کره زمین را دور می‌زد و وضعیت سگ به زمین مخابره می‌شد. این ماهواره همچنین اوضاع جوی را به زمین مخابره می‌کرد.