من از جانب آنان سخن می‌گویم که سرزمینشان تباه، خانه‌هایشان ویران شده و فرهنگشان ریشه‌کن شده است. من از جانب فقیران آمریکا صحبت می‌کنم که هزینه‌ای دو سویه می‌دهند؛ در کشور خود با امیدهای برباد رفته‌شان و در ویتنام با سرکردن با مرگ و فساد. من از جانب شهروند جهان سخن می‌گویم، جهانی که مبهوت مسیری است که ما در پیش گرفته‌ایم.

- به نقل از «فراسوی ویتنام» سخنرانی مارتین لوترکینگ درباره جنگ آمریکا علیه ویتنام