جمعا ۲۶ هزار و ۸۳۶ مامور سرشمار و سرپرست ماموران درسرشماری شرکت کرده و ماموریت داشتند که به تمام خانوارهای کشور مراجعه و اطلاعات مورد لزوم را درباره هر فرد خانوار کسب کنند. اغلب ماموران سرشمار و سرپرست‌های آنان از معلمان مدارس یا شاگردان کلاس‌های متوسطه بودند. طبق سرشماری آبان ماه ۱۳۳۵ جمعیت کل ایران ۱۸,۹۵۴,۷۰۴ نفر بود که از این عده ۹۶۴۴۹۴۴ نفر مرد و ۹۳۰۹۷۶۰ نفر زن بودند. جمعیت شهرنشین ۵۹۵۳۵۶۳ نفر و جمعیت ده‌نشین ۱۳۰۰۱۱۴۱ نفر بود که رقم اخیر شامل ۲۴۳۷۹۷ نفر ایلات کوچ‌نشین یا افرادی که اقامتگاه دائمی نداشتند نیز می‌شد. تراکم جمعیت برای کل ایران نزدیک به ۱۲ نفر در هر کیلومتر مربع بود.