فروش شکر

  • فروش شکر با قیمت بیش از ۳۵۰۰ تومان تخلف است

    ايسنا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان (صمت) درباره فروش شکر با قیمت بیش از ۳,۵۰۰ تومان در بازار گفت: هرکسی شکر را بیش از ۳,۵۰۰ تومان بفروشد متخلف است زیرا شکر قیمت آزاد ندارد.
۱

بیشتر