جمعیت شاغل

  • نرخ بیکاری در نیمه اول سال ۱۴۰۰ + نمودار

    اقتصاد نیوز: جمعیت شاغل کشور در تابستان ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر برآورد شده است که نسبت به بهار ۲۷۱ هزار نفر کاهش یافته است. از این تعداد همانگونه که گفته شد ۲۰۵ هزار نفر از جمعیت شاغل کم شده و ۶۶ هزار نفر مابقی سهم کسانی است که از از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده و دیگر جویای شغل نیستند.
۱

بیشتر