انطباق

  • مکانیزم ناخودآگاه انطباق

    سعید رفیعی‌منفرد نقاش
    در تمام این سال‌ها، تلاش کرده‌ام که دستم بر ضربان قلب مردم سرزمینم باشد و به شیوه‌ خود، بازنمای وضعیتی باشم که آن را تجربه می‌کنم. تلاش کرده‌ام نمایشگر فشردگی تاریخی و انباشت بحرانی باشم که در آن زندگی می‌کنیم و در این گذر، مدتی است که اولین واژه‌ای که با نگاه به ایران این سال‌ها و سال‌های دورتر به ذهنم خطور می‌کند، واژه «انطباق» است.
  • بازنمایی انباشت بحران در نمایشگاه نقاشی«انطباق»

    ایسنا: نمایشگاه نقاشی‌های سعید رفیعی‌‌منفرد با عنوان «انطباق» در گالری ساربان افتتاح می‌شود. رفیعی منفرد در استیتمنت نمایشگاه انطباق نوشته است: «تلاش کرده‌ام نمایشگر فشردگی تاریخی و انباشت بحرانی باشم که در آن زندگی می‌کنیم و در این گذر، مدتی است که اولین واژه‌ای که با نگاه به ایران این سال‌ها و سال‌های دورتر به ذهنم خطور می‌کند، واژه‌ «انطباق» است. گویی رنج‌های طولانی و بی‌ثباتی‌های پی در پی و تحولات سریع، مکانیزم ناخودآگاه انطباق را در ما فعال کرده است تا بتوانیم به حیات خود در بستر تاریخی و…
۱

بیشتر