شماره روزنامه ۵۸۳۷
|

آرشیو اخبار : تاریخ اقتصاد

  • اصل 4 ترومن را می‌توان ادامه طرح مارشال دانست که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کار گرفته شد و اهداف متعددی را پیگیری می‌کرد.
  • عکس: کشاورزان سنتی در آمریکا
    با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، کشاورزان آمریکایی در اواخر قرن نوزدهم، به کرات دوران مشقت را تجربه کردند. دستاورد‌های مکانیکی، مقدار محصول به دست آمده در هر هکتار را به شدت افزایش داد.
  • عکس: جمشید آموزگار نخست وزیر دوره محمدرضا شاه
    آموزگار که مورد تایید دموکرات‌ها بود، موقعیت خود را محکم می‌دانست و پس از حل شدن مساله حقوق بشر نیز در واقع حمایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از محمدرضا تفاوت اساسی با سابق نداشت.