شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

راهنمای تماس با بخش های مختلف در روزنامه دنیای اقتصاد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: آقای علیرضا بختیاری

تلفن: 42710504 نمابر: 42710509

سردبیر: آقای پویا جبل عاملی

تلفن: 42710202 تلفن: 42710204

سردبیر وب سایت های خبری: آقای مهدی نوروزیان

تلفن: 87762571

عضو هیئت مدیره: آقای مهدی پزشکان

تلفن: 87762510 نمابر: 87762510

مدیریت وب سایت ها و فضای مجازی: آقای محمدصادق نخجوانی

تلفن: 87762245

رئیس سازمان آگهی ها: آقای پرویز بختیاری

تلفن: 8901 نمابر: 87762313

مدیریت روابط عمومی: آقای امیر اشراقی

تلفن: 88860145 تلفن: 88860147 نمابر: 42710167

مدیریت واحد توسعه دانش: آقای سروش فولادچی

تلفن: 42710180 نمابر: 42710181ایمیل: events@den.ir

مدیریت فناوری اطلاعات: آقای مهدی محمودی فر

تلفن: 87762260

مدیریت توسعه بازار: آقای سید مهدی امیرواقفی

تلفن: 42710402 تلفکس: 42710404

مدیریت خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد: آقای غلامرضا محمدی

تلفن: 87762743

مدیریت انتشارات: آقای محمود صدری

تلفن: 42710130

مدیریت مالی و اقتصادی: آقای محمود نانگیر

تلفن: 87762450 تلفن: 87762450

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستان ها: آقای محسن توفیقیان

تلفن: 87762220 فکس: 87762201

راه های تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

نسخه چاپی هفته نامه تجارت فردا

تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh

ویژه نامه ها و ضمائم نسخه چاپی

تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh

وب سایت رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites

وب سایت رسمی هفته نامه تجارت فردا

تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites