راهنمای تماس با بخش های مختلف در روزنامه دنیای اقتصاد

تلفن: 42710504 نمابر: 42710509
تلفن: 42710202 تلفن: 42710204
تلفن: 87762510 نمابر: 87762510
تلفن: 88860145 تلفن: 88860147 نمابر: 42710167
تلفن: 42710130
تلفن: 8901 نمابر: 87762313
تلفن: 87762416 تلفن: 87762411 ایمیل: infotc@den.ir
تلفن: 42710402 تلفکس: 42710404
تلفن: 87762350 نمابر: 87762351
تلفن: 87762450 تلفن: 87762450
تلفن: 87762260
تلفن: 87762245 تلفن: 87762244
تلفن: 87762220 فکس: 87762201

راه های تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh
تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh
تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites
تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites