آرشیو روزنامه شماره ۴۶۸۹ دنیای اقتصاد

اخبار گزارش ویژه - روزنامه شماره ۴۶۸۹

  • جوان‌گرایی و پاک دستی سرلوحه تیم مدیریتی جدید پتروشیمی جم

    استفاده ازنیروهای کاربلد و متخصص همواره از اصول کلیدی موفقیت در سازمان‌ها است. درشرکت های بزرگ صنعتی، کم نیستند افراد توانمندی که سال‌ها در بدنه سازمان تلاش کرده و با دانش و تجربه عملیاتی سرمایه اصلی آن مجموعه محسوب می شوند. سرمایه ای که درصورت اعتماد مدیریت جدید به آنها می تواند هسته اصلی و موتورمحرک هرسازمان در پیشرفت و توسعه را شکل دهد. به نظرمی رسد این مهم در شرکت پتروشیمی جم در دوره مدیریت جدید مورد توجه قرارگرفته است.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر